Doświadczenie

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie

INSTYTUT DORADZTWA EUROPEJSKIEGO – INNOWACJA S.C.

Działa na rynku od 2001 roku. Siedziba Firmy znajduje się w Krakowie na ul. Olszańskiej 18/1

W związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej i możliwościami, jakie daje to członkostwo, jak również z dotacjami oferowanymi przez rodzime instytucje, Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s. c. stara się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom i wspomagać w zamierzeniach. Dlatego też naszym celem działania jest:

 1. Pomoc w zdobywaniu środków pomocowych przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i samorządy szczebla lokalnego i regionalnego, poprzez przygotowanie wniosków aplikacyjnych z załącznikami.
 2. Usługi polegające na rozliczaniu otrzymanych dotacji, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej i poszczególnych Instytucji Zarządzających,.
 3. Zarządzanie projektami realizowanymi ze środków pomocowych.
 4. Przygotowywanie budynków do termomodernizacji (audyty energetyczne, projekty kotłowni sieci c.o., docieplenia elewacji), projekty oczyszczalni, koncepcje sanityzacji gmin przy wykorzystaniu oczyszczalni przydomowych, koncepcji zmiany ogrzewania na proekologiczne.
 5. Przygotowywanie obiektów do montażu instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza instalacji solarnych dla pojedynczych obiektów jak i całych gmin. Oferujemy kompleksowe podejście, włączając opracowywanie i przeprowadzanie ankiet w gminach.
 6. Sporządzanie niezbędnych dokumentacji, takich jak: SIWZ, SW, PFU, audytów energetycznych, specyfikacji technicznych, kosztorysów.
 7. Kompleksowa obsługa przetargów: przygotowywanie SIWZ, treści zapytań ofertowych, czuwanie nad procedurami wyboru kandydata.
 8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub inżyniera kontraktu.
 9. Poprzez szkolenia pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności związanych z dostosowaniem się do nowych wymogów prawa i standardów Unii Europejskiej. Organizujemy również szkolenia przybliżające tematykę programów pomocowych i możliwości wykorzystania dotacji.
 10. Pomoc we wdrażaniu innowacyjnych narzędzi zarządzania takich jak np. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI), Budżet Zadaniowy (BZ), System Zarządzania Jakością (ISO).
 11. Opracowywanie Planów Rozwoju Lokalnego, Programów Rewitalizacji oraz Strategii Rozwoju dla miast i gmin.

IDE skupia grupę wykwalifikowanych i certyfikowanych konsultantów
i ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenia w pracy na rzecz samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych (na życzenie Klientów przesyłamy życiorysy konsultantów). IDE stara się odpowiadać na potrzeby tych podmiotów, organizując szkolenia i warsztaty, informując o dostępnych pozabudżetowych źródłach finansowania, pomagając w pozyskiwaniu środków pomocowych UE i wdrażaniu innowacyjnych narzędzi zarządzania, podnoszących jakość i efektywność działań administracji publicznej, sektora prywatnego oraz pozarządowego.

 

Jeśli chodzi o absorpcję środków pomocowych naszym atutem są m.in.:

 1. Posiadamy doświadczenie we wszystkich funduszach pomocowych poczynając od Phare, poprzez Sapard, ZPORR, MFEOG/NMF, RPO, POIiŚ, POIG, Leader, Polska-Saksonia
 2. Wszystkie sporządzane przez naszą firmę wnioski przeszły pozytywnie oceny formalne i techniczno-merytoryczne.
 3. Skupiamy przy sobie szeroki wachlarz doświadczonych konsultantów z dziedzin potrzebnych do wykonania niniejszego zadania takich jak analitycy finansowi, wyspecjalizowani informatycy, prawnicy, specjaliści od finansów, projektanci, architekci, specjaliści Pzp.

Dyrektorem Instytutu Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. jest dr Edyta Bieniek – Białas - doktor zarządzania nauk ekonomicznych UJ (tytuł pracy doktorskiej: „Innowacyjne narzędzia zarządzania gminą na podstawie Budżetu zadaniowego i Wieloletniego planu inwestycyjnego”), absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne), od piętnastu lat trener i konsultant posiadający certyfikat konsultanta LGPP/USAID z zakresu Zarządzania finansami, współautorka m.in. książki „Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami. Wieloletni plan inwestycyjny. Budżet zadaniowy”, niezależny ekspert ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Krajowym Punkcie Kontaktowym 7.PR UE oraz konsultant przygotowujący aplikacje do funduszy Unii Europejskiej i niezależny ewaluator oceniający wnioski z ramienia Komisji Europejskiej do 7.PR,  przygotowujący i oceniający wnioski projektowe do programów Unii Europejskiej. Konsultant wdrażający Wieloletnie Plany Inwestycyjne (WPI) i Budżety Zadaniowe (BZ), Plany Rozwoju Lokalnego (PRL) oraz zajmujący się pozyskiwaniem funduszy.

Wice Dyrektorem Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. jest mgr Wacław Klepacki – absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Opracowywał m.in. Studia Wykonalności Inwestycji realizowanych m.in. w ramach Partnerstwa Publicznego-Prywatnego. Specjalista w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, zajmujący się wdrażaniem projektów ekologicznych (między innymi: oczyszczalnie ścieków, kotłownie opalane biomasą, wierzba energetyczna, kolektory słoneczne, przygotowanie projektów technicznych). Trener i konsultant IDE-Innowacja w zakresie planowania inwestycji. Konsultant przygotowujący wnioski projektowe do programów Unii Europejskiej.