Opracowanie studium wykonalności

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Opracowanie studium wykonalności

 

 • 2017 r. –  opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka” w ramach działań 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe.”  Wartość projektu: 10 332 246,00 zł
 • 2017 r. – opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Korczyna”. w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe”.  Wartość projektu:  9 244 500,00 zł
 • 2017 r. – opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe”. Wartość projektu: 6 279 063,00 zł
 • 2017 r- opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych i kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidulnych w gminie wiejskiej Radymno” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „ Projekty Parasolowe”. Wartość projektu: 10 616 652,00 zł
 • 2016 r. – opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Radymno” w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Wartość projektu: 3 358 616,00 zł.
 • 2016 r. – opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej”  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego. Wartość projektu: 1 166 956,99 zł.
 • 2016 r. – opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Radymno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Wartość projektu: 3 358 616,00 zł.
 • 2014 r.    opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Budowa części klatki schodowej wraz z kuchnią oraz wyposażenie w infrastrukturę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu" w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B - Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. Wartość projektu: 5 077 684,52 zł
 • 2013 r. –  opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: ,,Budowa kotłowni opalanej biomasą jako ekologicznego źródła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 3 712 530,00 zł
 • 2013 r. –  opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych” Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 4 191 680,00 zł
 • 2013 r. –  opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: ,, Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu 790 018,83
 • 2013 r. –  opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: ,, Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu 1 272 380,00 zł
 • 2013 r. – opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: ,, Wdrożenie e- usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość projektu: 6 249 459,58
 • 2011 r.- opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska na transgranicznym obszarze zlewni rzeki Szkło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013, Priorytet 2 – Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.
 • 2011 r.- opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Wspieranie rozwoju  ruchu turystycznego w obszarze rzeki Szkło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013, Priorytet 1 – Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Dzialanie 1.2 Rozwój turystyki.
 • 2010 – opracowanie Studium Wykonalności wraz z pogłębioną analizą specyficzną danego sektora dla projektu, polegającego na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Jaworznie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
 • 2010 – Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne poprzez stworzenie nowoczesnych sieci elektroniczno-informatycznych (e-Łapsze Niżne)” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • 2010Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Stworzenie publicznego punktu dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Gdów” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • 2010 – Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • 2010 – Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • 2010 – Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • 2010 – Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej wraz ze stopniem wodnym na rzece Rabie” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • 2009r. – Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów – etap III” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B Opieka społeczna.
 • 2009r. – opracowanie Studium Wykonalności o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego w ramach projektu „Elektroniczna platforma pracy śląskiej administracji zespolonej” dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 • 2009 r. – opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu pn. „ Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EDUNET” dla Gminy Miasta Tarnowa.
 • 2008 r. – Opracowanie aneksu nr.1 do Studium Wykonalności oraz aktualizacja wniosku dla inwestycji Urzędu Gminy Łapsze Niżne I etap budowy Sali gimnastycznej w Nidzicy
 • 2008 r. – Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Interdyscyplinarny Ośrodek Innowacyjnych Technik Obrazowania Biomedycznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • 2008r.- Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej : „Szkoła przyjazna uczniom – remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w ZSP nr 4 w Jaworznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
 • 2008 r. – dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II aneks nr 1 do Studium Wykonalności projektu KSS Jana Pawła II „Modernizacja budynku na potrzeby Przychodni i Centrum Wczesnej Diagnostyki i Terapii” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 2008 r. – Sporządzenie Studium Wykonalności dla Szpitala Powiatowego w Limanowej dla projektu w ramach działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A – Ochrona zdrowia do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, pn. „Budowa bloku operacyjnego”.
 • 2008 r. – sporządzenie Studium Wykonalności dla TPCH Hospicjum św. Łazarza w Krakowie pn. Przebudowa pomieszczeń budynku towarzystwa przyjaciół chorych – hospicjum im. św. Łazarza z siedzibą w Krakowie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia.
 • 2008 r. – studium wykonalności dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Krakowie do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla projektu „Profilaktyka i leczenie chorób serca i płuc u funkcjonariuszy służb mundurowych oraz mieszkańców województwa małopolskiego”.
 • 2008 r. – Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Wirtualne Biuro Inwestora w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Działanie 2.2.-Rozwój elektroniczny usług publicznych dla Urzędu Miasta Zawiercie.
 • Przygotowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa gminnej hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum
  w Maniowach”
  (dla Gminy Czorsztyn)
 • Opracowanie Studium Wykonalności o dofinansowanie inwestycji pt.: „Remont drogi powiatowej Nr K1637 Harklowa-Tylmanowa w Ochotnicy Górnej wraz z oznakowaniem turystycznym – etap III” (dla Gminy Ochotnica Dolna)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy Klasztorze oo. Karmelitów Bosych w Zawoi” (dla Klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Zawoi) ZPORR, działanie 3.1
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Modernizacja i budowa dróg Gminnych w Gminie Łapsze Niżne” (dla Gminy Łapsze Niżne) do ZPORR, działanie 3.1
 • Opracowanie Studium Wykonalności pt.: „Rozbudowa
  i modernizacja gminnego ośrodka zdrowia w Lipnicy Wielkiej”
  (dla gminnego ośrodka zdrowia SPZOZ w Lipnicy Wielkiej) do ZPORR działanie 3.5.2
 • Opracowanie Studium Wykonalności pt.: „Unowocześnienie
  i dostosowanie do wymogów UE pracowni rentgenowskiej w Przychodni Zdrowia Skawina”
  (dla Przychodni Zdrowia Skawina w Skawinie) do ZPORR działanie 3.5.2
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Termomodernizacja obiektów służby zdrowia, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu” (dla Gminy Szerzyny) do ZPORR działanie 3.5.2.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Rewaloryzacja zabytkowego Dworku w Bolesławiu (powiat olkuski) etap II” (dla Gminy Bolesław) do ZPORR działanie 3.1.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Przebudowa drogi Świniary-Grobla” (dla Gminy Drwinia) do ZPORR działanie 3.1.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Szerzyny” (dla Gminy Szerzyny) do ZPORR działanie 3.1.
 • Opracowanie Studium Wykonalności z matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Rozbudowa kanalizacji
  w Gminie Koszyce szansą rozwoju regionu i poprawy środowiska naturalnego
  ” (dla Gminy Koszyce)
 • Opracowanie Studium Wykonalności z matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę kanalizacji w Gminie Ochotnica Dolna” (dla Gminy Ochotnica Dolna)
 • Opracowanie Studium Wykonalności z matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bukowina Tatrzańska w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Czarna Góra szansą rozwoju regionu i poprawy środowiska naturalnego” (dla Gminy Bukowina Tatrzańska)
 • Opracowanie Studium Wykonalności z matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wysowej-Zdrój” (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności z planem promocji dla inwestycji pt.: „Doskonalenie metod leczenia chirurgicznego schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów wewnątrz gałkowych” (Klinika Okulistyki Collegium Medicum UJ w Krakowie). Projekt obejmował cykl badań profilaktycznych, dla 3000 dzieci i 6000 dorosłych z terenów całej Polski, a także z Litwy i Ukrainy.
 • Opracowanie Studium Wykonalności i planem promocji dla inwestycji pt.: „ Profilaktyka i leczenie chorób serca i płuc u funkcjonariuszy służb mundurowych oraz mieszkańców województwa małopolskiego” (ZOZ MSWiA w Krakowie). Inwestycja ta obejmuje szpital MSWiA w Krakowie, oraz 3 przychodnie MSWiA w: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl badań profilaktycznych, w których weźmie udział 1600 osób z obszarów małopolski.
 • Opracowanie Studium Wykonalności z planem promocji dla inwestycji pt.: „Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej” (dla Gminy Rzezawa)
 • Opracowanie Studium Wykonalności z planem promocji dla inwestycji pt.: „Remont ośrodka zdrowia i zakup sprzętu medycznego podnoszący jakość świadczonych usług medycznych” (dla Gminy Koszyce)
 • Opracowanie Studium Wykonalności z planem promocji dla inwestycji pt.: „Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dla miasta Jaworzno”
 • Opracowanie Studium Wykonalności z planem promocji dla inwestycji pt.: „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w gminach Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Szczurowa”
 • Opracowanie Studium Wykonalności z planem promocji dla inwestycji pt.: „Realizacja działań profilaktycznych w zakresie chorób serca w wyniku modernizacji i wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych” (dla Gminy Łapsze Niżne)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Rozpoczęcie działalności w branży rekreacyjnej z zastosowaniem ekologicznych technologii grzewczo wentylacyjnych” (dla Alstarfit Firma Usługowa Konrad Kotynia)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy ZARUS Mieczysław Zając poprzez wprowadzenie nowej usługi do swojej oferty” (dla „Zarus” Mieczysław Zając). Otrzymał dotację.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Zwiększenie konkurencyjności firmy oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje” (dla Firmy Handlowej „CHEMIROL” L. Kokośiński, M. Białczyk Sp.J.)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup wyposażenia do budynku pensjonatu i restauracji” (dla „Produkcja Lodów, Mała Gastronomia” A. Bednar)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wzrost konkurencyjności Cukierni Beskidzka poprzez nowe inwestycje” (dla „Cukiernia Beskidzka” C. Siwiec)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych” (dla Firmy Produkcyjno-Handlowej „STESKAL”).
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Wysowej.’’ (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa oddziału gimnazjum w Brunarach” (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Remont świetlic
  w gminie Uście Gorlickie”
  (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Niedzicy” (dla Gminy Łapsze Niżne)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Koniuszowej” (dla Gminy Korzenna)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Rozbudowa i modernizacja gminnego ośrodka zdrowia w Lipnicy Wielkiej” (dla Gminy Lipnica Wielka)
 • Aktualizacja Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Gminna hala sportowa przy szkole podstawowej i gimnazjum w Maniowach (etap II)” (dla Gminy Czorsztyn)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Ucyfrowienie diagnostyki w SP ZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” oraz dla inwestycji pn.: „Zakup nowych urządzeń medycznych” (dla SP ZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)