Przygotowywania dokumentacji projektowej

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Przygotowywania dokumentacji projektowej

DOŚWIADCZENIA Z ZAKRESU PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 • 2016 r. – opracowanie trzech audytów energetycznych i trzech koncepcji technicznych dla projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Radymno” w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Wartość projektu: 3 358 616,00 zł.
 • 2016 r. – opracowanie dwóch audytów energetycznych w związku z przyznaniem dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej oraz Zespołu Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra-Sidzina.”, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 6 488 842,14 zł
 • 2016 r.- opracowanie audytu energetycznego w związku z przyznaniem dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gmnie miejsko-wiejskiej Zator” dla gminy Zator, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 10 300 633,92 zł
 • 2016 r.- opracowanie 2 audytów energetycznych w związku z przyznaniem dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Alwernia i Regulice” dla gminy Alwernia, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 3 446 303,97 zł
 • 2016 r.- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn. „Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Alwernia i Regulice” dla gminy Alwernia, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 3 446 303,97 zł
 • 2016 r. - opracowanie audytu energetycznego w związku z przyznaniem dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Nowy Targ”, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 2 797 519,06 zł
 • 2016 r. – opracowanie audytu energetycznego w związku z przyznaniem dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Niedźwiedź w których wcześniej wymieniono urządzenia grzewcze wykorzystujące do produkcji ciepła węgiel na urządzenia wykorzystujące gaz ziemny w miejscowościach Niedźwiedź i Poręba Wielka”, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 2 126 601,06 zł
 • 2016 r. - opracowanie trzech koncepcji technicznych dla inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Radymno”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
 • 2016 r. - opracowanie ośmiu koncepcji technicznych dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja               wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko –wiejskiej Zator”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
 • 2015 r. - opracowanie trzech audytów energetycznych w ramach inwestycji realizowanej przez Nadleśnictwo Lutowiska.
 • 2015 r. - opracowanie audytu energetycznego w ramach inwestycji realizowanej przez Nadleśnictwo Komańcza.
 • 2015 r. - opracowanie sześciu audytów energetycznych w ramach inwestycji realizowanej przez Nadleśnictwa Cisna.
 • 2015 r. - opracowanie sześciu audytów energetycznych dla inwestycji pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Nowy Targ”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 
 • 2015 r. – opracowanie analizy statystycznej ankiet w Gminie Nowy Targ składanych w ramach ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa –Regionalna Polityka Energetyczna
 • 2015 r. – Opracowanie analizy statystycznej ankiet w Mieście Nowy Targ składanych w ramach ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa –Regionalna Polityka Energetyczna
 • 2015 r. - Opracowanie trzech audytów energetycznych dla inwestycji pn.: Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Radymno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
 • 2015 r. - Opracowanie ośmiu audytów energetycznych dla inwestycji pn.: Termomodernizacja               wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko –wiejskiej Zator w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
 • 2015 r. - Opracowanie dwóch audytów energetycznych dla inwestycji pn.: Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej i Zespole Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra – Sidzina w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
 • 2014 -  2015 r. - Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej celem realizacji inwestycji pod nazwą ,Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na potrzeby Urzędu Gminy Kościelisko wraz z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji i pełnieniem nadzoru autorskiego
 • 2014 r. - Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu pn. Kompleksowa przebudowa  systemu ogrzewania  CO i CWU na centralną kotłownię biomasową  z równoczesną  likwidacją istniejących kotłowni węglowych oraz montażem kolektorów słonecznych w Zespole Budynków Klasztornych wraz z Kościołem Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach
 • 2014 r. - Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu: ,, Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec”
 • 2012 r. – Opracowanie audytów energetycznych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową kotłowni, jako ekologicznego źródła ciepła dla całego szpitala.”
 • 2011 r. – Opracowanie dokumentacji technicznej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski dotyczącej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w miejscowości Turza”. Dokumentacja zawierała inwentaryzację, projekt docieplenia oraz audyt energetyczny.
 • 2011 r.- przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia przetargu w ramach inwestycji pn. . „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w miejscowości Turza”.
 • 2011 r.- przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia przetargu w ramach inwestycji pn. „Budowa kotłowni biomasowej na cele ogrzewania budynków zakładu produkcyjnego HERZ Armatura i Systemy Grzewcze w Wieliczce”.
 • 2010 r. – Sporządzenie kompletu dokumentów wymaganych do przeprowadzenia postępowań w trybie przetargowym dla projektu pn. „Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 • 2010 r. – Doradztwo dla gmin Jawor i Świdnica, przy pracach koniecznych do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 • 2010 r. - Sporządzenie Koncepcji Technicznej oraz SIWZ do projektu pn. „Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu”.
 • 2010 r. – przeprowadzenie audytu energetycznego 4 budynków użyteczności publicznej w Jaworznie.
 •  2010 r. – opracowanie aktualizacji audytów energetycznych dla 43 budynków użyteczności publicznej w Mieście Tarnów w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy i Miasta Tarnowa”.
 •  2010 r.- przygotowanie dla Gminy Gdów „Koncepcji sanityzacji msc. Zagórzany, Zalesiany, Wręczyce, Podolany, Klęczana, Jaroszówka, Wieniec, Stryszowa” wraz z analizą ankiet mieszkańców.
 • 2010 r. – przygotowanie koncepcji budowy w ramach „Inwestycji małej elektrowni wodnej wraz ze stopniem wodnym na rzece Rabie”.
 • 2009r. – opracowanie dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  dla projektu pn. „Ciepła sień i sprzęt specjalistyczny dla SOR-u Szpitala Ratunkowego w Limanowej w celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu”
 • 2009 r. – przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia przetargu „Wykonanie kompleksowego remontu, przebudowy i budowy systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Łapsze Niżne”.
 • 2009 r. - Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Gminy Łapsze Niżne dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej w budynku Świetlicy w Łapszach Wyżnych na kotłownię biomasową do c.o. c.w.u wraz z instalacją solarną oraz przyłączem c.o. do sąsiedniego budynku Szkoły Podstawowej”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 220kW.
 • 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicznych oraz kotłowni olejowej w budynku Gimnazjum w Łapszach Niżnych na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. oraz kotłownię olejową jako rezerwową wraz z instalacją solarną”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 500kW.
 • 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa kotłowni węglowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. wraz z instalacją solarną”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 150 kW.
 • 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowane dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku Remizy OSP w Niedzicy na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. wraz z instalacją solarną oraz przyłączem c.o. do sąsiedniego budynku Szkoły Podstawowej”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 500 kW.
 • 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej we Frydmanie na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. wraz z instalacją solarną”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 400 kW.
 • 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej w budynku Przedszkola w Łapszach Niżnych na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. wraz z instalacją solarną oraz przyłączem c.o. do sąsiedniego budynku Biblioteki”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 90 kW.
 • 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Kacwinie na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. oraz kotłownię olejową, jako rezerwową, wraz z instalacją solarną”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 400 kW.
 • 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Trybszu na kotłownię biomasową do c.o. i c.w.u. oraz kotłownię olejową jako rezerwową wraz z instalacją solarną”. Projekt obejmował montaż kotła o mocy 220 kW.
 • 2009 r.- Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia przetargu „Wykonanie kompleksowego remontu, przebudowy i budowy systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Łapsze Niżne”.
 • 2008 r. – Dla Urzędu Gminy w Koszycach opracowanie dokumentacji projektowej ekologicznej kotłowni opalanej biomasą oraz sieci cieplnej w Gminie Koszyce. Budowa kotłowni wyposażonej w 2 kotły spalające słomę w postaci brykietów- jeden o mocy 1,0MW, drugi o mocy 0,5 MW.
 • 2008 r. – Opracowanie dokumentacji technicznej dla Spółki Cywilnej Wykonawstwa Kanalizacji Wodno-ściekowej w Nowej Wsi Szlacheckiej do przedsięwzięcia pt. „Kanalizacja Sanitarna we wsi Nowa Wieś Szlachecka”.
 • 2008 r. – Opracowanie dla Gminy Łapsze Niżne dokumentacji technicznej projektowej dachu i termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy.
 • 2008 r. – Opracowanie dla Gminy Łapsze Niżne dokumentacji technicznej projektu budowlanego dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.
 • 2008 r.  – dla Firmy Usługowo-Handlowej „Unibet” opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dachu i termomodernizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy.
 • 2008 r.  – dla Gminy Czarny Dunajec opracowanie, udostępnienie ankiet dla mieszkańców zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych oraz przeszkoleniem ankieterów, sporządzenie Studium Wykonalności inwestycji dotyczącej kolektorów słonecznych stanowiących załącznik do wniosku  do MRPO do działania 7.2. Poprawa jakości powietrza  i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • 2008 r. – Dla E.O. Cenoma wykonanie koncepcji „Nadwiślańskiej Ścieżki Rowerowej” dla całego obszaru LGD uwzględniając proponowane trasy przebiegu ścieżek rowerowych przez poszczególne gminy obszaru LGD E.O. Cenoma.
 • 2008 r. – Dla Gminy Mirosławiec opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami „Dokumentacja projektowa modernizacji ulic o nawierzchni brukowej w Mirosławcu oraz opracowanie dokumentacji projektowej  „Modernizacja przejścia nad fosą na Majdanie zamkowym w Mirosławcu”.
 • 2008r. - Doradztwo projektowe prowadzone w zakresie świadczonych usług projektowania systemów i sieci grzewczych dla Inwestorów będących w ofercie Herz Sp. z o. o.
 • 2008r. - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami odrębnie dla: modernizacji ulic o nawierzchni brukowej w Mirosławcu (dla Gminy i Miasta Mirosławiec), w ramach opracowania zostały wykonane:
  • - projekt modernizacji nawierzchni ulic wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym,
  • - specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • 2008r. - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami odrębnie dla: modernizacja przejścia nad fosą na Majdanie zamkowym w Mirosławcu (dla Gminy i Miasta Mirosławiec), w ramach opracowania zostały wykonane:
  • - projekt modernizacji nawierzchni ulic wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym,
  • - specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • 2008r. - Wykonanie koncepcji „Nadwiślańska Ścieżka Rowerowa” na zlecenie LGD E.O. Cenoma. W zakresie opracowanej koncepcji wykonano:
  • 7 wydzielonych rozdziałów koncepcji (dla każdej z gmin obszaru LGD),
  • zbiorczą inwentaryzację terenu (lokalizacji ścieżki rowerowej) w każdej gminie.
  • mapy koncepcyjne z zaznaczonym przebiegiem ścieżki rowerowej w poszczególnych gminach LGD
  • wyznaczenie miejsc parkingowych i punktów widokowych (wieży),
  • wyznaczenie: terenów do rekreacji ekstremalnej, wypożyczalni sprzętu wioślarskiego i ew. wodnego, miejsc i lokalizacji witaczy, oznaczeń ścieżki rowerowej,
  • wizualizację parkingów i budynków towarzyszących oraz obiektów małej architektury,
  • zdjęcia lotnicze z zaznaczonym proponowanym przebiegiem ścieżki rowerowej,
  • określono wskaźnikowe koszty wykonania poszczególnych elementów ścieżki rowerowej wraz z zestawieniem materiałów budowlanych i użytkowych,
  • 7 studiów wykonalności inwestycji dla wszystkich gmin obszaru LGD ze wskazaniem miejsca do aplikowania o środki na budowę ścieżki rowerowej oraz montażu finansowego.
 • 2008r. - Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Czarny Dunajec
 • 2008r. - Opracowanie dokumentacji projektowej ekologicznej kotłowni opalanej biomasą oraz sieci cieplnej w Gminie Koszyce. Koncepcja zawiera: projekt budowlany, projekt architektoniczny i konstrukcyjny, projekt budowlany urządzeń cieplnych wraz z technologią, projekt budowlany komina, projekt budowlany instalacji elektrycznej i AKPiA, projekt budowlany sieci c.o., projekt budowlany zagospodarowania terenu, projekt budowlany przyłącza wodno-kanalizacyjnego, projekt budowlany węzłów cieplnych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informacja BIOZ, specyfikację techniczną, projekt wykonawczy dla całego zadania, raport oddziaływania na środowisko.
 • 2008r. - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji kolektorów dla budynku Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych. W skład przygotowanej dokumentacji wchodzą: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt technologiczny instalacji kolektorów słonecznych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, projekt kolektorów słonecznych w Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych.
 • 2007 r.- Przygotowanie Koncepcji ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Bejsce paliwami odnawialnymi. Koncepcja zawiera: analizę stanu dzisiejszego, określenie zapotrzebowania na CO i CWU, przegląd dostępnych nośników energii, określenie możliwości technicznych i ekonomicznych dla innych typów nośników energii niż stosowane obecnie, zaproponowanie najlepszego rozwiązania /porównanie z innymi nośnikami, zaproponowanie tras magistrali przesyłowych i usytuowania centralnej kotłowni, obliczenie zapotrzebowania na paliwo odnawialne, zaproponowanie do produkcji ciepłej wody kolektorów słonecznych, określenie kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych zadania, obliczenie opłacalności zaproponowanego rozwiązania.
 • 2007 r.- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pt. „Kotłownia wraz z siecią przesyłową w miejscowości Bejsce”
 • 2007 r.- Opracowanie koncepcji modelowego ośrodka Miechowskiego Instytutu Naukowego, w ramach której został przedstawiony modelowy przykład prowadzenia badań w zakresie:
  • - energii odnawialnej pochodzącej z wiatru i wody,
  • - energii odnawialnej pochodzącej z biomasy,
  • - energii odnawialnej pochodzącej z energii słonecznej i pomp ciepła,
  • - prowadzenie banku informacji w zakresie odnawialnych źródeł energii,
  • - wymiana informacji i prowadzenie akcji edukacyjnych,
  • - prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie OŹE.
 • 2007 r.- Opracowanie aktualizacji audytów dla budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec:
  • - Szkoła Podstawowa Mirosławiec, ul. Wolności,
  • - Sala gimnastyczna Mirosławiec, ul. Wolności,
  • - Ośrodek Kultury Mirosławiec, ul. Parkowa,
  • - Przedszkole Samorządowe, ul. Zamkowa.
 • 2007 r.- Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec”, na która składa się: audyt energetyczny obiektu, projekt wymiany instalacji c.o. wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym, inwentaryzacja budowlano-architektoniczna, projekt docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej i pokrycia dachu wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym, specyfikacja wykonania i odbioru prac.
 • 2007 r.- Opracowanie aktualizacji kosztorysów budynków użyteczności publicznej  w powiecie Wałeckim:
  • - Zespół Szkół nr 1, ul. Kilińszczaków 59,
  • - Zespół Szkół nr 2, ul. Budowlanych 4,
  • - Zespół Szkół nr 4, ul. Południowa 10a,
  • - Budynek Starostwa Powiatowego.
 • 2007 r.- Opracowanie Programu Dostosowawczego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, dla budynków:
  • - Przychodni MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25,
  • - Szpital MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25,
  • - Przychodnia MSWiA w Tarnowie, ul. Krakowska 32,
  • - Przychodnia MSWiA w Nowym Sączu, ul. Żółkiewskiego 11.
  • Zakres i forma opracowania zawiera: zakres funkcjonalno-techniczny programu technologii medycznej, architektury, konstrukcji /forma opisowa i graficzna, zakres funkcjonalno-techniczny instalacji sanitarnej /forma opisowa, zakres funkcjonalno-techniczny instalacji elektrycznej i teletechnicznej /forma opisowa.
 • 2007 r.- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łapsze Niżne. Projekt dotyczy zaprojektowania rozbudowy i modernizacji Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych, a dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
 • 2007 r.- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków obiektów oświaty w Mieście Wałczu. Zamówienie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację następujących obiektów oświaty w Wałczu:
  • - Publiczne Przedszkole nr 5,
  • - Publiczne Przedszkole nr 6,
  • - Publiczne Przedszkole nr 8,
  • - Publiczne Przedszkole nr 9,
  • - Szkoła Podstawowa nr 4,
  • - Zespół Szkół Miejskich nr 1 – budynek główny szkoły,
  • - Zespół Szkół Miejskich nr 2 – sala gimnastyczna z łącznikiem i dobudowa.
 • 2007 r.- Opracowanie koncepcji ogrzewania budynków Gminy Koszyce. Koncepcja zawiera: analizę stanu istniejącego, określenie zapotrzebowania na CO i CWU, przegląd dostępnych nośników energii, określenie możliwości technicznych i ekonomicznych dla innych typów nośników energii niż stosowane obecnie, zaproponowanie najlepszego rozwiązania, porównanie z innymi nośnikami, zaproponowanie tras magistrali przesyłowych i usytuowania centralnej kotłowni, obliczenie zapotrzebowania na paliwo odnawialne, zaproponowanie do produkcji ciepłej wody kolektorów słonecznych, określenie kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych zadania, obliczenie opłacalności zaproponowanego rozwiązania.
 • 2007 r.- Przygotowanie Koncepcji sanityzacji Gminy Kałuszyn przy wykorzystaniu oczyszczalni przydomowych. Koncepcja zawiera: analizę obecnego stanu gospodarki wodno-ściekowej gminy, określenie ilości i jakości produkowanych ścieków, uwzględnienie istniejącej i obecnie projektowanej sieci kanalizacyjnej, wskazanie obszarów gminy, gdzie najlepszym rozwiązaniem ze względu na ukształtowanie terenu oraz koszty i wykonalność, będą przydomowe oczyszczalnie ścieków, dane określające typy oczyszczalni przydomowych zastosowanych z uwzględnieniem istniejących warunków gruntowych i charakterem przyjmowanych ścieków, dane o zakresie rzeczowym i kosztach szacunkowych planowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz propozycje rozwiązań związanych z odbiorem z nich osadów pościelowych, analizę ankiet dotyczących informacji o gospodarstwach domowych, koniecznych do opracowania koncepcji.
 • 2005-2006 R. Opracowanie projektów budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Starostwa Powiatowego w Wałczu. Zakres wykonanej dokumentacji przedstawiał się następująco:
  • - 6 Audytów energetycznych
  • - 1 Projekt wentylacji sali gimnastycznej wraz z kosztorysem
  • - 5 Inwentaryzacji budowlano-architektonicznych
  • - 4 Projekty docieplenia wraz z kosztorysem
  • - 3 Projekty wymiany instalacji c.o. wraz z kosztorysem
  • - 3 Inwentaryzacji instalacji c.o.
  • - 2 Projekty kotłowni oraz kolektorów słonecznych
 • 2005-2006 R. Opracowanie koncepcji ogrzewania budynków wielorodzinnych, z kotłowni KO-01, KO-02 i KO-03 oraz szkoły nr 1 w miejscowości Połczyn Zdrój i zastąpienie ich dwoma centralnymi ekologicznymi kotłowniami.
 • 2005-2006 R. Opracowanie koncepcji sanityzacji Gminy Racławice przy wykorzystaniu oczyszczalni przydomowej.
 • 2005-2006 R. Opracowanie koncepcji sanityzacji przy wykorzystaniu oczyszczalni przydomowych Gminy Iwanowice.
 • 2005-2006 R. Opracowanie projektów dociepleń placówek oświaty w Gminie Iwanowice:
  • - Szkoła w Damicach (wraz z zaprojektowaniem kotłowni, instalacji c.o. i c.w.)
  • - Szkoła w Iwanowicach (wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.)
  • - Szkoła w Sieciechowicach (wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o.i c.w.)
  • - Szkoła Podstawowa w Celinach (wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. i c.w.)
 • 2005-2006 R. Opracowanie projektu docieplenia Zespołu Szkół w Zawoi-Wilcznej dla Gminy Zawoja.
 • 2005-2006 R. Opracowanie projektów dociepleń wraz z projektem kotłowni obiektów użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Miechów:
  • - Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie
  • - Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum w Miechowie
  • - Szkoła Podstawowa w Jaksicach
  • - Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Miechowie