Pozyskiwanie funduszy

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Pozyskiwanie funduszy

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

 • 2018r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.”Utworzenie Centrum Przyrodniczo - Edukacyjnego "Brama w Gorce" w Waksmundzie", Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu , poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr. Wartość projektu: 12 855 706,49 zł
 • 2018r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.” Modernizacja Stacji Narciarskiej Długa Polana poprzez budowę Schroniska z obrotową galerią widokową oraz infrastruktury towarzyszącej”, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu , poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr . Wartość projektu: 4 302 516,63zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.” Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych”, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wartość projektu: 40 565 466,21zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.” Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wartość projektu: 52 678 506,37zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.” Przebudowa, remont oczyszczalni ścieków w Podolszu polegający na unowocześnieniu ciągu technologicznego m.in. poprzez rozbudowę jej obiektów, budowę zbiornika oraz montaż urządzeń”, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr . Wartość projektu: 6 755 019,96zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.” Modernizacja sprzętowa pracowni laboratoryjnej w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED w Wolbromiu”, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr. Wartość projektu: 624 659,94zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.” Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED”, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia , poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr. Wartość projektu: 677 080,00zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny”, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr. Wartość projektu: 5 917 237,72zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. „Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych w Małopolsce poprzez wykonanie prac budowlanych oraz wyposażenie SPSSChP im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem”, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr. Wartość projektu: 17 654 705,87zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego”, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr. Wartość projektu: 9 635 864,90zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem”, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Wartość projektu: 5 415 794,29 zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.”. Zwiększenie oferty społecznej (edukacyjno-rekreacyjnej) i bezpieczeństwa w gminie poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Sidzinie oraz modernizację Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej wraz z podniesieniem bezpieczeństwa bezpośredniego otoczenia przedszkola poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677 oraz K1684. Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.  Wartość projektu: 7 075 359,29zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Analizą finansowo-ekonomiczną) o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.” Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego”, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Wartość projektu: 4 050 088,23 zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z Analizą finansowo-ekonomiczną o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn.” Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia”, działanie 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Wartość projektu: 24 379 584,00 zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z Analizą finansowo-ekonomiczną o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Suskiego w Nowym Targu wraz z infrastrukturą otaczającą budynek”, działanie 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Wartość projektu: 12 044 393,25 zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO MW na lata 2014-2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w gminie Brzesko”, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Wartość projektu: 1 704 542,01 zł
 • 2017r- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO MW na lata 2014-2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w mieście Nowy Targ”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. Wartość projektu: 913 230,03 zł
 • 2017r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO MW na lata 2014-2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ.” Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Wartość projektu: 1 776 568,75 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO MW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa, remont oczyszczalni ścieków w Podolszu, polegający na unowocześnieniu ciągu technologicznego”. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna- SPR. Wartość projektu: 1 731 237,96 zł
 • 2017 r.- sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 pn. "Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych”. Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne- SPR. Wartość projektu: 910 769,45 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Wymiana źródeł ciepłą w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR. Wartość projektu: 668 201,00 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn.„Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Nowy Targ”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Wartość projektu:  776 935,00 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Wymiana źródeł ciepłą w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR. Wartość projektu: 1 135 140,00 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn.„Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn”. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Wartość projektu: 267 299,96 zł
 • 2017 r.- opracowanie Wniosku Aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Budowa studni głębinowych oraz dwóch stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czorsztyn”. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna- SPR. Wartość projektu: 4 500 266,62 zł  
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn.: "Utworzenie Centrum Przyrodniczo- Edukacyjnego Brama w Gorce w Waksmundzie", Brama w Gorce Sp. z o.o., Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów- SPR. Wartość projektu: 12 888 678,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób aktywnych zawodowo na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego i nowotarskiego" dla Szpitala Powiatowego w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne. Wartość projektu: 599 930,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko- wiejskiej Zator" dla Gminy Zator, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 10 300 633,92 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Alwernia i Regulice" dla Gminy Alwernia, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 3 446 303,97 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Jankowice, Olszyny, Mętków i Zagórze w Gminie Babice" dla Gminy Babice, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 2 415 314,81 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej i Zepsole Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra- Sidzina" dla Gminy Bystra- Sidzina, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 6 488 842,14 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Nowy Targ" dla Gminy Miasta Nowy Targ, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 2 797 519,06 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Niedźwiedź w których wcześniej wymieniono urządzenia grzewcze wykorzystujące do produkcji ciepła węgiel na urządzenia wykorzystujące gaz ziemny w miejscowościach Niedźwiedź i Poręba Wielka" dla Gminy Niedźwiedź, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- SPR. Wartość projektu: 2 126 601,06 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 2 709 882,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 520 758,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kościelisko", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 6 126 440,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 1 476 611,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Nowy Targ", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 2 002 722,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie Alwernia", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)- SPR. Wartość projektu: 1 462 644,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 2 131 646,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w mieście Nowy Targ", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 2 703 540,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Mieście Nowy Targ", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 4 109 911,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 3 613 810,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa) na terenie gminy Koszyce", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 2 049 016,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 2 065 770,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Babice", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. Wartość projektu: 1 172 250,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gminy Babice", Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR. Wartość projektu: 1 271 064,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 dla projektu pn. ,,Budowa studni głębinowych oraz dwóch stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czorsztyn", Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna - SPR. Wartość projektu: 3 994 026,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji” dla Gminy Czorsztyn. Wartość projektu: 49 990,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji” dla Gminy Niedźwiedź. Wartość projektu: 51 890,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji” dla Gminy Bystra - Sidzina. Wartość projektu: 49 500,00 zł
 • 2016 r. - opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo – Edukacyjnego Brama w Gorce w Waksmundzie”, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych zasobów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Wartość projektu: 9 797 584,00 zł
 • 2015 r. – opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Nowy Targ”, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SRR. Wartość projektu: 3 685 289,00 zł
 • 2015 r. – opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej i Zespole Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra - Sidzina”, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SRR. Wartość projektu: 6 488 842,00 zł
 • 2015 r. – opracowanie Karty Projektu Subregionalnego w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko – wiejskiej Zator”, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SRR. Wartość projektu: 11 766 571,00 zł

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa.”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii-  typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. Wartość projektu 10 275 270,76 zł
 • 2016 r. - opracowanie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa.”, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii-  typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. Wartość projektu 3 737 715,39 zł

KONKURS DLA KLASTRÓW ENERGII ODNAWIALNEJ ORGANIZOWANY PRZEZ MINISTERSTWO ENERGII

 • 2017 r.- opracowanie dokumentacji konkursowej tj. Porozumienia, Strategii rozwoju, koncepcji technicznej Baligrodzkiego Klastra Energii Odnawialnej
 • 2017 r.- opracowanie dokumentacji konkursowej tj. Porozumienia, Strategii rozwoju, koncepcji technicznej Brzeskiego Klastra Energii Odnawialnej
 • 2017 r.- opracowanie dokumentacji konkursowej tj. Porozumienia, Strategii rozwoju, koncepcji technicznej Ryterskiego Mikroklastra Energii Odnawialnej
 • 2017 r.- opracowanie dokumentacji konkursowej tj. Porozumienia, Strategii rozwoju, koncepcji technicznej Wieniawskiego Klastra Energii Odnawialnej

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013

 • 2014 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn.: "Budowa części klatki schodowej wraz z kuchnią oraz wyposażenie w infrastrukturę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu". Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B - Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego". Wartość projektu: 5 077 684,52 zł
 • 2013 r. opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Biznes Planu) dla projektu pn.: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej pełniącej funkcję żłobka w miejscowości Nowy Targ”. Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3. Wartość projektu: 1 123 774,61 zł
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,,Budowa kotłowni opalanej biomasą jako ekologicznego źródła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 3 712 530,00 zł
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,,Rozszerzenie sieci kotłowi na biomasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 1 978 896, 57 zł
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,,Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych” Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 4 191 680,00 zł
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,, Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec”  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu 790 018,83
 • 2013 r. –  opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,, Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu 1 272 380,00 zł
 • 2013 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: ,, Wdrożenie e- usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość projektu: 6 249 459,58
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Informatyzacja Gminy Łapsze Niżne poprzez stworzenie nowoczesnych sieci elektroniczno-informatycznych (e-Łapsze Niżne)” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość projektu: 1 499 947,48 zł
 • 2010 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Stworzenie publicznego punktu dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Gdów” w ramach MRPO na lata 2007-2013  – Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość projektu: 668 890,86 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. biznesplan) dla projektu pn.: „Rozbudowa przedsiębiorstwa VentArs Sp. z o.o. poprzez budowę kompleksowej przestrzeni typu magazynowo – produkcyjno – biurowego i zakup sprzętu” w ramach MRPO na lata 2007-2013  Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, małe przedsiębiorstwa. Wartość projektu: 2 638 508,64 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne” w ramach MRPO na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 5 856 363,07 zł

  Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę 8 istniejących kotłowni na kotłownie biomasowe do c.o. i c.w.u.:

  • W budynku Świetlicy w Łapszach Wyżnych kotłownia o mocy 220kW
  • W budynku Gimnazjum w Łapszach Niżnych kotłownia o mocy 500kW
  • W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy kotłownia o mocy 150 kW
  • W budynku Remizy OSP w Niedzicy kotłownia o mocy 500 kW
  • W budynku Szkoły Podstawowej w Trybszu kotłownia o mocy 220 kW
  • W budynku Szkoły Podstawowej we Frydmanie kotłownia o mocy 400 kW
  • W budynku Szkoły Podstawowej w Kacwinie kotłownia o mocy 400 kW
  • W budynku Przedszkola w Łapszach Niżnych kotłownia o mocy 90 kW.
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na Podhalu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt dotyczył instalacji 490 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec. Wartość projektu: 9 448 263,52 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 2 500 512,00 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej wraz ze stopniem wodnym na rzece Rabie” w ramach MRPO na lata 2007-2013 – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu: 11 259 882,03 zł
 • 2009 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów – etap III” w ramach MRPO na lata 2007-2013 – Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B Opieka społeczna. Wartość projektu: 1 367 030,86 zł
 • 2009 r. – opracowanie karty projektu wraz z wnioskiem dla firmy „Okno na świat” do MRPO 2007-2013 Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat D - Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych dla projektu „Budowa dwóch pensjonatów w Kacwinie” . Wartość projektu: 1 086 791,86 zł
 • 2009 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kacwinie” dla Gminy Łapsze Niżne w ramach MRPO na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Wartość projektu: 2 262 374,16 zł
 • 2008r. – Sporządzenie Studium Wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego w Limanowej dla projektu w ramach działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A – Ochrona zdrowia do MRPO na lata 2007 – 2013, pn. „Budowa bloku operacyjnego”.
 • 2008r. - Opracowanie wniosku do funduszu pomocowego oraz sporządzenie Studium Wykonalności dla TPCH Hospicjum św. Łazarza w Krakowie pn. Przebudowa pomieszczeń budynku towarzystwa przyjaciół chorych – hospicjum im. św. Łazarza z siedzibą w Krakowie w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów, Etap I i II” w ramach MRPO 2007-2013, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia. Wartość projektu: 4 264 348,76 zł

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

 • 2011 r. – wsparcie merytoryczne dla Gminy Zawiercie w realizacji projektu na budowę nowoczesnego sytemu informatycznego na potrzeby obsługi interesantów oraz jednostek organizacyjnych miasta Zawiercie pn. Wirtualne biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013
 • 2008 r. – Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Wirtualne Biuro Inwestora w Zawierciu” oraz wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Działanie 2.2.-Rozwój elektroniczny usług publicznych dla Urzędu Miasta Zawiercie.
 • 2008r. – Opracowanie Studium Wykonalności wraz z elementami wniosku aplikacyjnego takimi jak:
  • tło i uzasadnienie projektu,
  • opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technologicznego,
  • powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi ze środków własnych lub zewnętrznych,
  • charakterystyka kontraktów z wykonawcami w ramach projektu,
  • wykres Gantta,
  • dla projektu Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej: „Szkoła przyjazna uczniom-remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w ZSP nr 4 w Jaworznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20013 (dla Gminy Jaworzno)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSTKIEGO NA LATA 2014-2020

 • 2017 r.- sporządzenie Wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła) w ZOZ w Końskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • 2017 r.- sporządzenie Wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1  Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • 2017 r.- sporządzenie Wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

 • 2017 r.- sporządzenie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Studium Wykonalności) o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju.” w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Wartość projektu: 4 779 661,54 zł
 • 2017 r. - sporządzenie Wniosku aplikacyjnego (w tym Studium Wykonalności) o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Radymno” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny. Wartość projektu: 2 158 779,15 zł
 • 2017 r. –  sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka” w ramach działań 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe.”  Wartość projektu: 10 332 246,00 zł
 • 2017 r. – sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii Korczyna”. w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe”.  Wartość projektu:  9 244 500,00 zł
 • 2017 r. – sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „Projekty Parasolowe”. Wartość projektu: 6 279 063,00 zł
 • 2017 r- sporządzenie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych i kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidulnych w gminie wiejskiej Radymno” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE „ Projekty Parasolowe”. Wartość projektu: 10 616 652,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Radymno” w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Wartość projektu: 3 358 616,00 zł.
 • 2016 r. – przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Radymno”  w ramach działania 10.1 Pomoc Techniczna. Wartość projektu: 55 200,00 zł.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

 • 2012 r.- sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Kompleksowa przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię biomasową wspomaganą systemem kolektorów słonecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna” w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna
 • 2012 r.- sporządzanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Kompleksowa budowa kotłowni biomasowej z linią do brykietowania słomy dla Domu Macierzystego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym” w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Krasnobród” w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość projektu: 5 746 933,00 zł.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 • 2014 r. - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łapsze Niżne przeprowadzone w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja  obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, w tym; opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (2013 r.), opracowanie ankiet i niezbędnych materiałów promocyjnych, przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, ankietyzacja mieszkańców gminy Łapsze Niżne, stworzenie bazy danych poprzez inwentaryzację zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych pochodzących z opalania domostw z obszaru gminy, w podziale na grupy źródeł, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Łapsze Niżne. Wartość projektu:  61 254,00 zł.
 • 2014 r. -  Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelisko przeprowadzone w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, w tym: opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (2013 r.), opracowanie ankiet i niezbędnych materiałów informacyjnych, przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, ankietyzacja mieszkańców gminy Kościelisko, stworzenie bazy danych na podstawie zebranych ankiet, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Gminy Kościelisko, informacja i promocja dotycząca udziału POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej. Wartość projektu: 57 797,70 zł.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Puszcza Mariańska” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiskitki” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Babice” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Alwernia” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwonicz- Zdrój” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jerzmanowice – Przeginia” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2016 r. – opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radymno” obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję 
 • 2015 r. - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzyciąż obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2015 r. - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czorsztyn, obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2015r. - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami PONE dla Gminy Brzesko, obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu
 • 2015 r. – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy miejsko-wiejskiej Piwniczna-Zdrój, obejmującego opracowanie dokumentu, bazę danych, szkolenie dla pracowników Gminy oraz promocję projektu

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 • 2015 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach programu priorytetowego 5.5 Międzydziedzinowe – Edukacja ekologiczna dla projektu pn. Poszerzenie wiedzy z dziedziny niskiej emisji wśród lokalnych liderów i mikro przedsiębiorców poprzez realizację cyklu szkoleń „Perspektywa 2014-2020 szansą na czyste powietrze”. Beneficjent: Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. Wartość projektu: 341 200,00 zł
 • 2014 r.- Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Termomodernizacja wybranych budynków i sieci ciepłowniczej kompleksu szpitalnego Arion Med. w Gostyninie wraz z budową odnawialnego źródła w postaci kotłowni na biomasę, Wartość projektu: 3 646 488,43 zł
 • 2014 r.- Opracowanie audytu administracyjnego, audytu budynku 2B oraz audytu źródła ciepła wraz z siecią do budynku administracyjnego i budynku 2B dla szpitala w Gorzewie w powiecie gostyńskim w ramach projektu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Termomodernizacja wybranych budynków i sieci ciepłowniczej kompleksu szpitalnego Arion Med. w Gostyninie wraz z budową odnawialnego źródła w postaci kotłowni na biomasę”.
 • 2011 r. – Opracowanie audytów energetycznych dla budynku zaplecza technicznego (kotłowni) oraz budynku administracyjno-hotelowego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. System Zielonych Inwestycji, Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – Szpital Powiatowy w Limanowej
 • 2011 r. – Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (załącznik techniczno-ekologiczny, załączniki do części finansowej, harmonogram rzeczowo-finansowy) dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową kotłowni, jako ekologicznego źródła ciepła dla całego szpitala” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. System Zielonych Inwestycji, Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej- Szpital Powiatowy w Limanowej, Wartość projektu: 4 326 955,60 zł
 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. załącznik ekologiczno-techniczny) dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- System Zielonych Inwestycji (GIS). Wartość projektu: 30 793 772,25 zł
 • 2008 r. – Opracowanie wniosku dla gminy Czarny Dunajec o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska inwestycji pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gminie Czarny Dunajec, poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”.         

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA

 • 2012 r.- Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego pn. „ Z potrzeby eko- Polska i Ukraina dla energii odnawialnej” do działania 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych” Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013.
 • 2011 r. – Sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzenica oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Laszkach w języku polskim oraz budżetu, matrycy logicznej i streszczenia wniosku w języku angielskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013, Priorytet 2 – Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.
 • 2011 r. - Sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wietlin – etap II w języku polskim oraz budżetu, matrycy logicznej i streszczenia wniosku w języku angielskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013, Priorytet 1 – Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Dzialanie 1.2 Rozwój turystyki.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA- SAKSONIA NA LATA 2007-2013

 • 2010 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. ”Uczymy się i pracujemy dla przyszłości – Krzyżowa ST. Marienthal Centrum Integracji i Kształcenia”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, Oś. Priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna, Dziedzina wsparcia 5. Rozwój współpracy partnerskiej. Wartość projektu: 7 916 379,28 zł

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnej kotłowni węglowej na niskoemisyjną kotłownię biomasową w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 230 000,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 73 500,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 237 180,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola nr 2 w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 265 728,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Klubu Przedszkolaka „Dziecięce Marzenie”- Bąkówka w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ.Wartość projektu: 209 856,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 376 920,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ.  Wartość projektu: 468 988,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w Budynku Kolonijnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 84 000,00 zł 
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Przedszkola nr 2 w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 87 360,00 zł 
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Wymiana konwektorowych grzejników elektrycznych na kotłownię biomasową budynku ZGZiR w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ. Wartość projektu: 115 000,00 zł 
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Wymiana kotłowni węglowej na kotłownie biomasową w budynku Klubu Przedszkolaka „Dziecięce Marzenie” w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ.  Wartość projektu: 69 000,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. „Wymiana kotłowni węglowej na kotłownie biomasową w budynku Przedpogrzebowym w Nowym Targu” dla gminy Miasto Nowy Targ.  Wartość projektu: 51 750,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku przedszkola w Zagórzu oraz w budynku przedszkola w Olszynach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 420 116,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – wymianie kotła gazowego w budynku przedszkola z Zagórzu oraz  w budynku przedszkola w Olszynach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 130 000,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – modernizacja oświetlenia w budynku przedszkola w Olszynach i przedszkola w Zagórzu” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 122 831,41 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – wymiana kotła gazowego w budynku Domu Kultury w Jankowicach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 19 500,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – modernizacja oświetlenia w budynku OSP w Mętkowie oraz Domu Kultury w Jankowicach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 58 890,90 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku OSP w Mętkowie oraz Domu Kultury w Jankowicach” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 253 538,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny w budynku OSP w Mętkowie” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 52 000,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Babice – montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku przedszkola w Zagórzu” dla Gminy Babice. Wartość projektu: 60 000,00 zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnej kotłowni węglowej na niskoemisyjną kotłownię biomasową w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku”  dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 230 000,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 73 500,00  zł
 • 2016 r. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku” dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 237 180,00  zł
 • 2015 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. Wymiana wysokoemisyjnej kotłowni węglowej na niskoemisyjną kotłownię biomasową w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 230 000,00  zł
 • 2015 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. Montaż kolektorów słonecznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 73 500,00  zł
 • 2015 r. – sporządzenie Karty Informacyjnej Zadania dla projektu pn. Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Nędzy – Kubińca 101 w Kościelisku dla Gminy Kościelisko. Wartość projektu: 237 180,00  zł
 • 2014 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu "Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. na centralną kotłownię biomasową z równoczesną likwidacją istniejących kotłowni węglowych oraz montażem kolektorów słonecznych w Zespole Budynków Klasztornych Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach" w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość projektu: 1 353 078,54 zł.
 • 2012 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami (m.in. Kartą Informacyjną Zadania) dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w miejscowości Turza”
 • 2010 r. -–opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m.in. Kartą Informacyjną Zadania) dla projektu pn. „Budowa kotłowni kontenerowej dla potrzeb ogrzewania firmy Herz” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu: 1 600 000,00 zł
 • 2009r. - opracowanie karty informacyjnej zadania i wniosku dla gminy Łapsze Niżne o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trybsz”.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

 • 2013 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami dla Domu Macierzystego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym dla projektu: ,,Kompleksowa budowa kotłowni biomasowej wraz z linia do brykietowania słomy dla Domu Macierzystego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

 • 2017r. – sporządzenie projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta Żyrardowa poprzez modernizację kotłowni w gospodarstwach indywidualnych”, w ramach programu 2017-OA-8 „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Wartość projektu: 602 421,25zł brutto.  

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

 • 2015 r. - opracowanie wniosku o przyznanie dofinansowania pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Nowy Targ w ramach działania 3.2.1 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego przez PROW 2007-2013. Wartość projektu: 990 830,00 zł
 • 2009 r. – opracowanie wniosku z Biznesplanem dla firmy Ubojnia Katarzyna Czekaj do PROW 2007-2013 Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw dla projektu „Wyposażenie ubojni trzody chlewnej wraz z rozbieralnią mięsa wieprzowego” Wartość projektu: 895 236,00 zł
 • 2009 r. – opracowanie wniosku z Biznesplanem dla Firmy Handlowo-Usługowej PRO Iwona Proniewicz do PROW Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw dla projektu „Budowa i wyposażenie dwóch domków letniskowych w Kluszkowcach koło Czorsztyna” Wartość projektu: 628 914,00 zł
 • 2009r. – opracowanie dla Gminy Łapsze Niżne wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu „Budowa świetlicy wraz z remizą w miejscowości Frydman”, „Remont budynku gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Nidzicy”, „Remont i rozbudowa istniejącego budynku z biblioteką i świetlicą w Łapszach Wyżnych”. Wartości projektów: 1 675 843,63 zł; 1 324 614,39 zł; 1 109 545,23 zł

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 - 2020

 • 2017 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Utworzenie lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną na terenie Gminy Rytro poprzez budowę centralnej kotłowni biomasowej wraz z siecią” w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Wartość projektu:  19 209 873,68
 • 2017 r. - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Utworzenie lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną na terenie Gminy Rytro poprzez budowę centralnej kotłowni biomasowej wraz z siecią” w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Wartość projektu:  19 209 873,68
 • 2017 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym Studium Wykonalności) dla projektu pn. „Budowa nowego źródła na biomasę w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Brzesku” w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Wartość projektu:  16 286 815,00
 • 2016 r. – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (m. in. Studium Wykonalności, harmonogramu w postaci wykresu Gantta) dla projektu pn. „Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego. Wartość projektu: 1 166 956,99 zł

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

 • 2009r. – opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym między innymi harmonogram w formacie wykresu Gantta, załącznik technologiczno – ekologiczny, załącznik finansowy) do Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dla Jednostek Porozumienia Terytorialnego: Powiat Wałecki, Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz, Miasto i Gmina Człopa, Gmina i Miasto Mirosławiec dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wałeckiego”. W skład projektu wchodzi 26 budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją kolektorów słonecznych. Wniosek znajdował się na 1. miejscu listy rankingowej po ocenie formalnej i ocenach merytorycznych, podpisana została umowa o dofinansowanie. Wartość projektu: 27 019 738,74 zł
 • 2008 r. – Opracowanie wniosku wraz z załącznikami w ramach Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla projektu pn.: „Budowa ciepłej sieni i zakup specjalistycznego sprzętu szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” 
 • 2008 r. – Opracowanie wniosku o wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji projektu w postaci wykresu Gantta i innymi wymaganymi załącznikami w ramach Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla projektu pn. „Zakup karetek na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla  Szpitala Powiatowego w Limanowej w celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu limanowskiego.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 • 2007r. - Opracowanie wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla inwestycji pt. „Szkolenia i doradztwo dla ludności zamieszkującej tereny przygraniczne Gmin Laszki i Wielkie Oczy dla Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich w dorzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i Środkowego Sanu

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

 • 2008 r. – Opracowanie dla Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych wniosku dla inwestycji „Realizacje działań profilaktycznych w zakresie chorób serca w wyniku modernizacji i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych”. Projekt obejmował wewnętrzną instalację c.o. i kotłownie dwumedialną na zrębki drewniane i awaryjne na olej opałowy. W związku o staranie o dotację do programu: Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • W 2008 r. – opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Krakowie do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla projektu „Profilaktyka i leczenie chorób serca i płuc u funkcjonariuszy służb mundurowych oraz mieszkańców województwa małopolskiego”.

MECHANIZM FINANSOWY EOG / NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

II Nabór do EOG/NMF

W drugim naborze EOG/NMF przygotowaliśmy wnioski aplikacyjne dla 8 gmin: Rzezawa, Koszyce, Drwinia, Nowe Brzesko, Szczurowa, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Łapsze Niżne oraz Miasto i Gmina Jaworzno. Łączna kwota inwestycji wynosiła 25.121.234,00 zł, a łączna kwota wnioskowanej dotacji: 29.948.676,00 zł. Oprócz wniosków przygotowywaliśmy także wszystkie niezbędne załączniki, m.in. studia wykonalności, plany promocji.

 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej” (dla Gminy Rzezawa)
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „Remont ośrodka zdrowia i zakup sprzętu medycznego podnoszący jakość świadczonych usług medycznych” (dla Gminy Koszyce)
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „ Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dla miasta Jaworzno”
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w gminach Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Szczurowa” (Związek 6 Gmin: Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Szczurowa)
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności, planem promocji dla inwestycji pt.: „Realizacja działań profilaktycznych w zakresie chorób serca w wyniku modernizacji i wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych” (dla Gminy Łapsze Niżne)
 • Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. Wdrożenie Programu Promocj Zdrowia na obszarze gmin : Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa i Szczurowa

Ponadto w drugim naborze EOG/NMF przygotowaliśmy wnioski aplikacyjne, dla: Kliniki Okulistyki Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz dla ZOZ MSWiA w Krakowie. Łączna kwota inwestycji wynosiła 1.242.100,00 euro, a łączna kwota wnioskowanej dotacji: 1.030.285,00 euro. Oprócz wniosków przygotowywaliśmy także wszystkie niezbędne załączniki, m.in. studia wykonalności, plany promocji.

 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności i planem promocji dla inwestycji pt.: „Doskonalenie metod leczenia chirurgicznego schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów wewnątrz gałkowych” (Klinika Okulistyki Collegium Medicum UJ w Krakowie). W projekcie tym przewidziany jest cykl badań profilaktycznych, w których weźmie udział 3000 dzieci i 6000 dorosłych z terenów całej Polski, a także z Litwy i Ukrainy.
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności i planem promocji dla inwestycji pt.: „Profilaktyka i leczenie chorób serca i płuc u funkcjonariuszy służb mundurowych oraz mieszkańców województwa małopolskiego” (ZOZ MSWiA w Krakowie). Inwestycja ta obejmuje szpital MSWiA w Krakowie, oraz 3 przychodnie MSWiA w: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl badań profilaktycznych, w których weźmie udział 1600 osób z obszarów małopolski.

MECHANIZM FINANSOWY EOG / NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

I Nabór do EOG/NMF

W pierwszym naborze EOG/NMF przygotowaliśmy 8 wniosków aplikacyjnych, w tym 4 dla inwestycji w zakresie budowy systemów kanalizacji sanitarnej i 4 dla inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków. Łączna kwota inwestycji wynosiła 47.452.264,00 zł, a łączna kwota wnioskowanej dotacji: 40.334.424,00 zł. Oprócz wniosków przygotowywaliśmy także wszystkie niezbędne załączniki, m.in. studia wykonalności, plany promocji, matryce logiczne wskaźników, a w przypadku inwestycji w zakresie termomodernizacji: 11 audytów energetycznych z analizą finansowo-ekonomiczną, 8 projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla kotłowni opalanych biomasą, 6 projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi na docieplenie budynków, 8 projektów modernizacji instalacji c.o. i modernizacji instalacji c.w, 1 projekt na instalację kolektorów słonecznych.

 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Rozbudowa kanalizacji
 • w Gminie Koszyce szansą rozwoju regionu i poprawy środowiska naturalnego” (dla Gminy Koszyce)
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę kanalizacji w Gminie Ochotnica Dolna” (dla Gminy Ochotnica Dolna)
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bukowina Tatrzańska w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Czarna Góra szansą rozwoju regionu i poprawy środowiska naturalnego” (dla Gminy Bukowina Tatrzańska)
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności, matrycą logiczną wskaźników, planem promocji dla inwestycji pt.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wysowej-Zdrój” (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie wniosku wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo-ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pt.: „Kompleksowa termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala i Przychodni Rejonowej wraz z modernizacją instalacji c.o.” (dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie)
 • Opracowanie wniosku wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo-ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pt.: „Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Iwanowice” (dla Gminy Iwanowice)
 • Opracowanie wniosku wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo-ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pt.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zawoi-Wilcznej oraz instalacja kolektorów słonecznych” (dla Gminy Zawoja)
 • Opracowanie wniosku wraz z audytem energetycznym, analizą finansowo-ekonomiczną, matrycą logiczną wskaźników i planem promocji dla inwestycji pt.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Miechów” (dla Gminy i Miasta Miechów)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

II nabór do ZPORR

W ramach drugiego naboru przygotowaliśmy 8 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.
Dwa z nich otrzymały dofinansowanie (Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Zawoi i Gmina Szerzyny).

 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy Klasztorze oo. Karmelitów Bosych
 • w Zawoi” (dla Klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Zawoi) do ZPORR, działanie 3.1
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Modernizacja i budowa dróg Gminnych w Gminie Łapsze Niżne” (dla Gminy Łapsze Niżne) do ZPORR, działanie 3.1
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności pt.: „Rozbudowa
 • i modernizacja gminnego ośrodka zdrowia w Lipnicy Wielkiej” (dla gminnego ośrodka zdrowia SPZOZ w Lipnicy Wielkiej) do ZPORR działanie 3.5.2
 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności pt.: „Unowocześnienie
 • i dostosowanie do wymogów UE pracowni rentgenowskiej w Przychodni Zdrowia Skawina” (dla Przychodni Zdrowia Skawina w Skawinie) do ZPORR działanie 3.5.2
 • Opracowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Termomodernizacja obiektów służby zdrowia, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu” (dla Gminy Szerzyny) do ZPORR działanie 3.5.2.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Rewaloryzacja zabytkowego Dworku w Bolesławiu (powiat olkuski) etap II” (dla Gminy Bolesław) do ZPORR działanie 3.1.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Przebudowa drogi Świniary-Grobla” (dla Gminy Drwinia) do ZPORR działanie 3.1.
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Szerzyny” (dla Gminy Szerzyny) do ZPORR działanie 3.1.

INTERREG III A Polska – Republika Słowacji

 • Opracowanie wniosku ze Studium Wykonalności o dofinansowanie inwestycji pt.: „Remont drogi powiatowej Nr K1637 Harklowa-Tylmanowa
  w Ochotnicy Górnej wraz z oznakowaniem turystycznym – etap III” (dla Gminy Ochotnica Dolna)
 • Opracowanie analizy finansowej z wyliczeniem znaczącego zysku netto oraz zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” dla inwestycji pt.: „Modernizacja sieci wodociągowej” (dla Gminy Uście Gorlickie)

Program SAPARD
schemat 3.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, 
schemat 3.4. Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich

 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Modernizacja – remont drogi gminnej Wiśniowa Murzynówka – Ujęcie wody - CPN” (dla Gminy Wiśniowa)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z infrastrukturą” (dla Gminy Wiśniowa)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Budowa kanalizacji sanitarnej Sołectwa Młoszowa – odcinek II” oraz aktualizacja Studium Wykonalności dla tej inwestycji (dla Miasta Trzebinia)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Kanalizacja sanitarna Łukowicy – etap I” (dla Gminy Łukowica)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Modernizacja drogi gminnej Łukowica - Zawada” (dla Gminy Łukowica)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Kanalizacja Sołectwa Młoszowa – odcinek I” oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko i Studium Wykonalności dla tej inwestycji (dla Miasta Trzebinia)
 • Opracowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Modernizacja ulicy Skromnej w Bojszowach” (dla Starostwo Powiatowe w Bieruniu)

Phare - Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Słowacja 2000

 • Przygotowanie i realizacja projektu grantowego pt.: „Polsko-Słowacka integracja na przełomie Dunajca” (dla Gminy Czorsztyn)

Phare 2000 - Polska Granica Wschodnia Fundusz Małych Projektów

 • Przygotowanie i realizacja projektu grantowego pt.: “Razem do Europy – Polsko – Ukraińska współpraca wśród młodzieży i samorządowców” (dla Gminy Majdan Królewski)

Phare - Konkurs Małych Grantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie

 • Przygotowanie projektu grantowego pt.: "Mieszkańcy gminy Czorsztyn bliżej Unii Europejskiej" (dla Gminy Czorsztyn)
 • Przygotowanie projektu grantowego pt.: "Przygotowanie gmin regionu jeziora Czorsztyńskiego: Łapsze Niżne i Czorsztyn do integracji z Unią Europejską" (dla Gminy Łapsze Niżne)

Phare – Spójność Społeczna i Gospodarcza

 • Przygotowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa gminnej hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum
  w Maniowach” (dla Gminy Czorsztyn)

Inne fundusze

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przygotowanie wniosku pt.: “Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w Gminie Chełm Śląski” (dla Gminy Chełm Śląski)
 • EkoFundusz – przygotowanie ankiety projektu pt.: „Instalacja segregacji i utylizacji stałych odpadów wraz z produkcją paliwa energetycznego oraz instalacja wykorzystania paliwa z odpadów” oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko dla tej inwestycji (dla Urzędu Miasta Tarnowa)
 • Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza; Program Operacyjny Rozwoju Regionu Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006 – przygotowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wyposażenie dotychczas nieużytkowanych obiektów Osady Turystycznej Czorsztyn w infrastrukturę niezbędną dla świadczenia usług oraz budowa basenu” (dla Osady Turystycznej Czorsztyn)

Program PHARE 2003 SSG- Regionalny Program Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy ZARUS Mieczysław Zając poprzez wprowadzenie nowej usługi do swojej oferty” (dla „Zarus” Mieczysław Zając). Otrzymał dotację.
 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Zwiększenie konkurencyjności firmy oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje” (dla Firmy Handlowej „CHEMIROL” L. Kokośiński, M. Białczyk Sp.J.)
 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup wyposażenia do budynku pensjonatu i restauracji” (dla „Produkcja Lodów, Mała Gastronomia” A. Bednar)
 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wzrost konkurencyjności Cukierni Beskidzka poprzez nowe inwestycje” (dla „Cukiernia Beskidzka” C. Siwiec)
 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych” (dla Firmy Produkcyjno-Handlowej „STESKAL”). Otrzymał dotację.

Program PHARE 2003 SSG - Regionalny Program Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Program Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Opracowanie wniosku dla inwestycji pt.: „Opracowanie Biznes Planu inwestycji” (dla „Milmat” Marek Radwański)
 • Opracowanie wniosku dla inwestycji pt.: „Opracowanie Biznes Planu inwestycji” (dla „Produkcja Lodów, Mała Gastronomia” Alicja Bednar)
 • Opracowanie wniosku dla inwestycji pt.: „Sporządzenie Biznes Planu inwestycji” (dla Firmy Produkcyjo-Handlowej „STESKAL”). Otrzymał dotację.

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
działanie 2.3. (SPO-WKP)

 • Opracowanie wniosku z Biznes Planem dla inwestycji pt.: „Otwarcie nowoczesnej kawiarni sportowej przez firmę ALMA” (dla firm ALMA Firma Handlowo Usługowa)
 • Opracowanie wniosku z Biznes Planem pt.: „Wykończenie budynku, poszerzenie usług warsztatu samochodowego, otwarcie części handlowo-usługowej” (dla firmy „Zarus”, Mieczysław Zając). Otrzymał dotację.

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Rozpoczęcie działalności w branży rekreacyjnej z zastosowaniem ekologicznych technologii grzewczo wentylacyjnych” (dla Alstarfit Firma Usługowa Konrad Kotynia)

Lata 2002, 2003, 2004

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

I nabór do ZPORR - 2004 rok:

W wyniku pierwszego naboru wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w Małopolsce 4 wnioski, do których sporządziliśmy Studium Wykonalności otrzymały dofinansowanie:

 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, tytuł projektu: „Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, tytuł projektu: „Ucyfrowienie systemu echokardiograficznego i mammograficznego w KSS im. Jana Pawła II”
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, tytuł projektu: „KSS im. Jana Pawła II – Szpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji”
 • Gmina Uście Gorlickie, tytuł projektu: „Przebudowa drogi gminnej Wysowa – Zdrój – Huta Wysowska II etap dł. 2149m.”

Pozostałe projekty:

 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Wysowej.’’ (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa oddziału gimnazjum w Brunarach” (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Remont świetlic w gminie Uście Gorlickie” (dla Gminy Uście Gorlickie)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Niedzicy” (dla Gminy Łapsze Niżne)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Koniuszowej” (dla Gminy Korzenna)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Rozbudowa i modernizacja gminnego ośrodka zdrowia w Lipnicy Wielkiej” (dla Gminy Lipnica Wielka)
 • Aktualizacja Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Gminna hala sportowa przy szkole podstawowej i gimnazjum w Maniowach (etap II)” (dla Gminy Czorsztyn)
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Ucyfrowienie diagnostyki w SP ZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” oraz dla inwestycji pn.: „Zakup nowych urządzeń medycznych” (dla SP ZOZ im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu)

Program Phare 2002 Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP

 • Przygotowanie wniosku pt.: „Zakup nowej windy” (dla Serdeczna Troska Sp. z o.o.). Otrzymał dotację.

Program Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza Regionalny Program Wsparci Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Przedsiębiorczość w Polsce,
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

 • Przygotowanie wniosku wraz z Biznes Planem o pomoc finansową pt.: „Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia dla Wierzynek S.A.” (dla Restauracji Wierzynek S.A.)

Program Phare 2002 Sektorowy Program Rozwoju MŚP i Innowacji,
Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

 • Przygotowanie wniosku wraz ze Studium Wykonalności o pomoc finansową pt.: „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz skomputeryzowanie zakładu” (dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SANA-MED” Sp. z o.o.) Otrzymał dotację.

Phare - Krajowy Program Rozwoju MŚP - Wstęp do jakości

 • Przygotowanie wniosku o pomoc finansową pt.: “Dostosowanie ZPOW w Tenczynku do standardów Unii Europejskiej poprzez wdrażanie systemu zarządzania jakością” (dla Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku)

Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza; Program Operacyjny Rozwoju Regionu Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006

 • Opracowanie wniosku i Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: „Wyposażenie dotychczas nieużytkowanych obiektów Osady Turystycznej Czorsztyn w infrastrukturę niezbędną dla świadczenia usług oraz budowa basenu” (dla Osady Turystycznej Czorsztyn)

SAPARD schemat 1.2 Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu owoców i warzyw

 • Przygotowanie wniosku wraz z Biznes Planem o pomoc finansową pt.: “Wymiana kotła i remont kotłowni w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo –Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku” (dla ZPOW Sp. z o.o. w Tenczynku)
 • Przygotowanie wniosku wraz z Biznes Planem o pomoc finansową pt.: “Modernizacja hal produkcyjnych w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo –Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku dostosowująca je do wymogów sanitarnych UE” (dla ZPOW Sp. z o.o. w Tenczynku). Otrzymał dotację.

SAPARD schemat 4.2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Podniesienie standardu usług w hotelu i restauracji AZALIA” (dla Hotel-Restauracja „AZALIA”). Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Zakup linii technologicznej do produkcji izolacji z tworzyw sztucznych oraz środka transportu do ich przewozu” (dla firmy TT Plast) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Budowa budynku gastronomicznego z częścią hotelową w ramach kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Graboszycach” (dla firmy Konserwacja Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Jan Rzepa) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Budowa budynku pensjonatowo-mieszkalnego z gastronomią” (dla firmy Produkcja Lodów, Mała Gastronomia Alicja Bednar) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Zwiększenie zakresu obsługi i napraw pojazdów mechanicznych oraz stacji diagnostycznej” (dla F.U.H. „MAREK” s.c.) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Modernizacja i wyposażenie Zajazdu Czorsztyńskiego w Maniowach” (dla „Zajazd Czorsztyński”) . Otrzymał dotację.
 • Przygotowanie wniosku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: „Zakup dwóch łodzi typu gondola płaskodenna wraz z silnikami i wyposażeniem” (dla „Bar Jędruś” Anna Wojtaszek) . Otrzymał dotację.